Duyurular

Aile ve Toplum Hizmetleri

Aile ve Toplum Hizmetleri

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

 

yenievli22 250x180 Aile ve Toplum Hizmetleri

“Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrendikleri bir program olup, çiftlere evliliğe “iyi bir başlangıç yapabilme” fırsatı vermektedir.

Evlilik uyumunda; eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır. Bu düşünceden hareketle evlilik öncesi eğitim konusunda toplumun dikkatinin çekilmesi amacı başta olmak üzere birtakım düzenlemeler yapılması planlanmış ve bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda; akademisyenler, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin görüşleri alınarak, evlilik öncesi eğitime ilişkin müfredatı belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonrasında; Evlilik Öncesi Eğitim için biri eğitici el kitabı olmak üzere toplam 4 kitap hazırlanmıştır:

1. Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri

2. Aile Hukuku

3. Evlilik ve Sağlık

4. Eğitici El Kitabı

Bu kitapların temel metinleri ve görsel materyalleri Aile Eğitim Programı (AEP) ünitelerinden seçilerek yapılmıştır. Eğitim 4 ders olarak planlanmıştır. Eğitimlerin alanının uzmanı eğiticiler tarafından verilmesi yönünde bir insan kaynağı planlaması yapılmıştır.

 

AİLE EĞİTİM PROGRAMI

 

aile1 250x180 Aile ve Toplum Hizmetleri

Aile Eğitim Programı (AEP) ülke genelinde uygulanmak üzere Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir yetişkin eğitim programıdır. Bu program, aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanmıştır. Bu kapsamda AEP; ailelerin, aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları  (eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık) dikkate alınarak geliştirilmiş, 5 alanda toplam 23 modül ve 170 üniteden oluşmaktadır. Programın müfredatı, 23 adet kitabı, formatör ve eğitici yetiştirme programları Talim Terbiye Kurulunca onaylı olup, Bakanlığımızın bizzat kendisinin resmi sertifika dağıtabildiği tek eğitim programıdır.

“Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle hazırlanan Aile Eğitim Programı, bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük önemli bir adımdır. Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük bir hizmet hamlesidir.

Programın temel yaklaşımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile yaşamı eğitimidir. AEP, sorun, tedavi veya kriz odaklı değil, vizyon odaklıdır; yetişkinler için hazırlanan bu eğitim geliştirici bir nitelik taşımaktadır.

 

Aile Eğitim Programı’nın amacı:

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluşması doğrultusunda ailelerin;

• Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,

• Aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,

• Sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve

• Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmaktır.

 

Aile Eğitim Programı’nın vizyonu;

Sağlam, güçlü, işlevsel ve uyumlu bir aile birlikteliği sağlanarak ailelerin huzur ve refahının geliştirilmesine, Aile kaynaklarının rasyonel kullanımının sağlanmasıyla ailelerin ekonomik olarak desteklenmesine, haklarını ve sorumluluklarını bilen, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, beden, zihin, ahlâk, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; yaşadığı çevreye duyarlı, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Aile Programı Yaygınlaştırılması Çalışmaları

2012 yılında AEP’in, Türkiye genelinde, evliliğe hazırlanan veya evli yetişkin bireylere ulaştırılması ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaygınlaştırılması amacıyla sahada eğitim verecek eğiticilerin eğitilmesini sağlayacak formatörlerin yetişmesi için İstanbul’da AEP formatör eğitimi gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 200 kişi eğitimci olarak, formatör eğitimlerini tamamlamışlardır. AEP’in tüm modül ve üniteleri yeniden gözden geçirilerek, ilgili kişi, akademisyen, kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak revize edilmiştir.

Eğitici Eğitimleri ve Halk Eğitimleri ile programı yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

 

Aile Eğitim Programı içeriği:

Aile Eğitim ve İletişimi

Aile Eğitim ve İletişimi alanında yer alan modüllerle, aile hayatını bütüncül ve güce dayalı bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmak, aile kurma ve aile olma sürecinde problem ortaya çıkmadan önce yapılan müdahaleler aracılığıyla toplumsal yararı yüksek, zararı önleyici bir hareketi yaşama geçirmek amaçlanmaktadır.

 

Hukuk

Hukuk alanında yer alan modüllerle, yaşamsal pratiğin aile için en çok gerektirdiği hukuk bilgisini en sade ve anlaşılır dilde aktarmak, bu sayede hak ve ödevlerinin farkında aile bireyleri oluşmasını desteklemek ve nihayetinde daha az ihtilaf ve daha çok uzlaşı sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

 

İktisat

İktisat alanında yer alan modüllerle, aile yaşamının en önemli bileşenlerinden biri olan iktisadi süreçlerle ilgili ailelere farkındalık kazandırmak, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesini sağlamak ve küçük girişimler konusunda temel bilgileri edinmesini temin etmek, harcama ve tüketimlerini ihtiyaca uygun olarak yapabilmelerine katkıda bulunmak, tasarruf alışkanlığını kazanarak çevreye karşı duyarlı bir yaşam sürebilmelerini desteklemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır

 

Medya

Medya alanında yer alan modüllerle, aile üyelerinin ve aile olmaya aday bireylerin medya karşısında hem “bilişsel” hem “duyuşsal” hem de “estetik” ve “etik” açıdan donanımlı ve güçlü olabilmelerini sağlamak, medya imkânlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

 

Sağlık

Sağlık alanında yer alan modüllerle, tıp bilimini kullanarak aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, dolayısıyla ailenin ömrünü uzatmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ailenin sağlığını iyileştirerek; toplum sağlığını iyileştirmek hastalıklarla daha etkin savaşmak, sağlık maliyetlerini en aza indirmek ve verimliliği artırarak daha güçlü toplum hâline gelmek amaçlanmaktadır.

 

AİLE VE BOŞANMA DANIŞMANLIĞI SÜRECİ

boşanma 250x180 Aile ve Toplum Hizmetleri 

 

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti;  Boşanma Öncesi Danışmanlık, Boşanma Sürecindeki Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ve Boşanma Sonrası Destek ve Danışmanlık çalışmaları olarak üç başlık altında toplanabilir. Hizmeti veren 81 ilde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığıyla; eşlere bozulan ilişkilerini yeniden yapılandırma ve boşanma sürecinde yaşayacakları sorunlar ve mevcut durumlarını gözden geçirerek kararlarını yeniden değerlendirme fırsatını da kullandırmalarını özendirecek danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

Aile içi iletişim sorunları nedeni ile boşanma noktasına gelmiş fakat ortak karar ile aile danışmanlığını almak için başvuru yapan ailelere yönelik verilen hizmetler şöyle sıralanabilir:

  • Aile içi iletişim becerilerini kazandırmak,
  • Çatışma çözme ve aile içi destek,
  • Psikiyatrik rahatsızlığı olduğu düşünülen bireylerin sağlık tedavilerinin yaptırılması için sağlık kuruluşlarına yönlendirmek,
  • Aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelerin sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde aynı zamanda çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü yönünde danışmanlık yapmak,
  • Mahkemeler yoluyla gönderilen ailelere yönelik öfke kontrolü ve danışmanlık hizmeti yapmak,
  • Boşanma sonrası tek ebeveynlerin yaşadığı sorunlar ve çocuklarla ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda danışmanlık yapmak.