Duyurular

Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri

ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI MÜRACAATI BAŞVURU FORMU

24.03.2014 tarihinden itibaren şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife ve harp malulleri Ücretsiz seyahat kartı müracaatlarını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezine yapacaklardır. Başkanlığımız tarafından basımı gerçekleştirilecek kartlar, Ağustos /2014 tarihinden sonra müracaat sahiplerinin adreslerine gönderilecektir.

Ücretsiz seyahat kartı müracaatlarında;

1- Bir adet Biometrik fotoğraf (dijital ortamda da olabilir), (fotoğraf ebatı 50 mm x 60 mm)

2- Nüfus cüzdanı,

3-Ücretsiz seyahat kart başvuru formu,

09.05.2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam

1-   HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?
–           Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir,
Örnek: (Savaş,uçak ve denizaltı kazaları ile görevlerini ifa ederken hayatını kaybeden güvenlik görevlileri ile TSK mensupları)
–           Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir,
Örnek: (Doktorun görevini yaparken öldürülmesi, öğretmenin sınıfta yaralanması, işyeri servis aracının kaza yapması)
–           Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir,
Örnek: (Güngören patlaması, Hatay/Reyhanlı patlaması, Kumrular patlamasında zarar gören vatandaşlar)
istihdam hakkından yararlanacaktır.

2- HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNDE VE ATAMADA USUL NEDİR?
Kanun kapsamına girenlerin hak sahipliği durumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca  belirlenecek, atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılacaktır.

3- HAK SAHİPLERİ HANGİ KURUMLARA ATANACAKTIR?
–           Genel bütçeli  kamu kurumlarına,
–           Özel bütçeli kamu kurumlarına,
–           Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara,
–           Sosyal Güvenlik Kurumlarına
–           Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına,
– İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına,
-Özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına

4-HAK SAHİPLERİ HANGİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLECEKTİR?
Hak sahipleri;
–  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında,
– Sözleşmeli personel pozisyonlarında,
– Sürekli işçi kadrolarında
istihdam edilebilecektir.

5-ATAMA YAPILACAK KADRO VE POZİSYON SAYISI NASIL BELİRLENECEKTİR?
Kamu kurum ve kuruluşların toplam kadro ve pozisyonlarının %2’sini bu yönetmelik kapsamında istihdam edilecekler için ayırmak zorundadır.

6- HAK SAHİPLERİ HANGİ UNVANLI KADROLARA ATANACAKTIR?
-İlköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olan hak sahipleri hizmetli unvanlı kadrolara;
-Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan hak sahipleri ise memur unvanlı kadrolara atanacaktır.
-Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarında ise Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınacaktır.

7- ATAMALAR NASIL YAPILACAKTIR?

– 31/12/2015 TARİHİNE KADAR YAPILACAK GEÇİCİ UYGULAMA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atamaları 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılacaktır.
Kur’a usulü ile yapılan atamalarda kadro ve pozisyonlar, atama teklifi ile birlikte ilgili mevzuatı uyarına ihdas edilmiş sayılacaktır. Bu çerçevede yapılan atama tekliflerinde ilköğretim kurumlarından mezun olanlar için hizmetli, lise ve üstü eğitim kurumlarından mezun olanlar için ise memur unvanlı kadrolar öngörülmektedir. Kur’a usulü yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmayacaktır.
Bu kapsamda yaklaşık 35.000 kişinin istihdam hakkından faydalanabileceği öngörülmektedir.

– 01/01/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILACAK SÜREKLİ UYGULAMA
02/08/2013 tarihinden sonra meydana gelen olaylar sebebiyle  hak sahibi oldukları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca  tespit edilenlerin   atamaları aşağıda belirtilen usüle göre yapılacaktır
1.         Kamu kurum ve kuruluşları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısınıher yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar  Devlet Personel Başkanlığına bildirirler
2.         Hak sahibi oldukları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilenler, liste halinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
3.         Bildirilenlerin atama teklifleri, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılır.

8- KANUNLA SAĞLANAN İSTİHDAM HAKKINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAKTIR?
3713 sayılı kanunun tanıdığı istihdam hakkından;
-Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,
-Kapsamdaki kurumlarda görev yapanlar,
– İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,
-Kırk beş yaşını bitirmiş olanlar,
faydalanamazlar.